- 270 là số phiếu đại cử tri cần thiết để trúng cử. Tỷ lệ cử tri đủ điều kiện đi bầu cử thực sự bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2012 chưa đến 60%.

Vân Anh (Theo Telegraph)