Tôi thấy đây là sự thể hiện của tính nghiệp dư của chúng ta từ trên xuống dưới.