Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo đó, cơ sở trong cụm công nghiệp có trách nhiệm xử lý nước thải; quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; thực hiện chương trình quan trắc môi trường và thông báo kết quả cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường, đồng thời thông báo cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp khi xảy ra sự cố môi trường và thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng phù hợp đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; chỉ đạo các đơn vị chức năng không tiếp nhận các dự án đầu tư mới vào cụm công nghiệp chưa có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; kiểm tra, thanh tra việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bao ve moi truong cum cong nghiep, lang nghe va co so san xuat - Anh 1

Ảnh minh họa - Internet

Bảo vệ môi trường làng nghề

UBND cấp xã điều chỉnh, trình UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ môi trường làng nghề để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề.

Cơ sở không thuộc danh mục ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề phải tuân thủ các quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc phải hoàn thành một trong các biện pháp sau: di dời vào khu, cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung bên ngoài khu dân cư; chuyển đổi ngành nghề sản xuất; chấm dứt hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, không được phép thành lập mới các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Thông tư nêu rõ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn y tế và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cơ sở phát sinh khí thải phải đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có sàn thao tác bảo đảm an toàn tại vị trí lấy mẫu khí thải; có nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải được ghi chép đầy đủ, lưu giữ tối thiểu 2 năm; thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục và đăng ký chủ nguồn khí thải.

Cơ sở phát sinh tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải đầu tư, lắp đặt hệ thống giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2016.

Lưu Thủy