(VTC News) - Biết bà Yên bị con trai là Quý thường xuyên lăng mạ, ngược đãi, Viêm (cháu bà Yên) và Lý (con gái bà Yên) đánh Quý. Hậu quả là Quý chết còn Viêm và Lý bị bắt vì hành vi giết người.