Báo Courrier International của Pháp cho rằng, không có gì minh họa tốt hơn sự cất cánh kinh tế của Việt Nam bằng nền nông nghiệp phát triển.