(Toquoc) - Báo quốc tế: Putin được cử làm Chủ tịch đảng và Thủ tướng - dư âm của thời đại Xôviết. Từ trước tới nay ở nước này chỉ có 3 người vừa lãnh đạo đảng vừa là lãnh đạo chính phủ: Stalin (1941-1952), Khrushchev (1957-1964) và Chernomyrdin (1995-1998)