Nếu xét trên ý nghĩa của từ cảm hứng, thì Phan Anh đã làm một cuộc cách mạng cảm hứng sống trong cộng đồng! (đọc thêm)