Việc bảo lãnh tiền thuế phải nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan được áp dụng trong trường hợp người nộp thuế được nộp dần tiền thuế hoặc được tạm dừng biện pháp cưỡng chế tạm dừng thủ tục hải quan.

Bao lanh tien thue an dinh theo tung to khai hai quan - Anh 1

Thời hạn bảo lãnh tiền thuế ấn định tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có thời hạn bảo lãnh khác nhau. Ảnh: T.Trang.

Hướng dẫn về việc bảo lãnh tiền thuế ấn định, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1-9-2016, việc bảo lãnh thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Theo đó, việc bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK thuộc đối tượng chịu thuế và hàng hóa kinh doanh tạm nhập- tái xuất thực hiện theo tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại mẫu 09/QDAĐT/TXNK Phụ lục VI về mẫu quyết định ấn định thuế ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC thì khi ấn định thuế, cơ quan Hải quan phải xác định tiền thuế ấn định theo tờ khai hải quan cụ thể hoặc chi tiết theo bảng kê đính kèm.

Như vậy, việc bảo lãnh tiền thuế phải nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan được áp dụng trong trường hợp người nộp thuế được nộp dần tiền thuế hoặc được tạm dừng biện pháp cưỡng chế tạm dừng thủ tục hải quan. Vì vậy, ngân hàng thực hiện bảo lãnh tiền thuế ấn định theo tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, thời hạn bảo lãnh tiền thuế ấn định tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có thời hạn bảo lãnh khác nhau:

Trường hợp người nộp thuế đề nghị được nộp dần tiền thuế: thời hạn bảo lãnh tiền thuế nộp dần không quá 12 tháng (theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC).

Trường hợp người nộp thuế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan: thời hạn tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế do Bộ Tài chính quyết định (Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC).

Hiệu lực của bảo lãnh thuế là thỏa thuận giữa người nộp thuế và ngân hàng để đảm bảo trách nhiệm đến cùng của ngân hàng đối với khoản bảo lãnh khi hết thời hạn bảo lãnh.

Thu Trang