Ngày 4/12, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết vẫn sẽ thực hiện chủ trương bán thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho các địa phương có 10% số xã, phường và 100% thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia, cho đến khi có điều chỉnh mới liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm y tế.