Tôi đã có hơn 40 năm công tác, giữ nhiều chức vụ Đảng và chính quyền ở địa phương. Từ 6/1997 – 11/2004 tôi hưởng lương cán bộ chuyên trách và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tháng 3/2006 tôi nhận quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, nhưng từ đó đến nay tôi chưa được giải quyết chế độ nào cả. Trường hợp của tôi khi nghỉ việc có được giải quyết theo chính sách bảo hiểm xã hội không?

Đinh Minh Thủy, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định Thắc mắc của ông được bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định trả lời như sau: Trường hợp ông Đinh Minh Thủy, sinh năm 1938, cán bộ xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã có Công văn số 164/bảo hiểm xã hội-CĐBHXH ngày 8/4/2009 trả lời UBND xã Xuân Phương theo đề nghị tại Tờ trình số 10/TT-UBND ngày 24/3/2009. Căn cứ nội dung ghi tại Tờ trình số 10/TT-UBND ngày 24/3/2009 của UBND xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, ông Thủy là cán bộ xã tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định 09/CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6/1997- 11/2004 (7 năm 6 tháng). Nghỉ việc tháng 12/2004 theo Quyết định số 387/2006/QĐ-CT ngày 20/3/2006 của UBND xã Xuân Phương. Tại thời điểm ông Thủy có quyết định nghỉ việc tháng 3/2006, việc giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp cán bộ xã như của ông Thủy được thực hiện theo Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ). Nhưng bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định không nhận được hồ sơ theo quy định để xem xét giải quyết. Ngày 25/12/2007, UBND huyện Xuân Trường xác nhận bản khai quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của ông Thủy và đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Tại thời điểm này Điều lệ bảo hiểm xã hội không còn hiệu lực thi hành. Từ ngày 1/1/2007, việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QHH11, phạm vi đối tượng áp dụng thực hiện theo Luật bảo hiểm xã hội không có cán bộ xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP. Do đó bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định không có căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Thủy, việc ông Thủy chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không thuộc trách nhiệm của bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định. Hiện nay, đối với trường hợp là cán bộ xã, không được chuyển sang Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền.