Cứ vào mùa mưa, cây xanh tét nhánh, bật gốc đè trúng người dân, nhưng lâu nay các sự cố đều được quy về cho thiên tai. Đã có ý tưởng đề nghị mua bảo hiểm cho cây xanh để giảm thiểu thiệt hại cho người bị nạn.