(GĐVN) Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020.

Theo Đề án là Nhà nước đảm bảo đầu tư các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với điều kiện diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả năng và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa với công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tập trung đầu tư cho các hoạt dộng thiết yếu, mang tính bền vững, lâu dài, có hiệu quả cao bao gồm dự phòng là chủ đạo và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; Tăng tính chủ động của địa phương, đơn vị trong việc bố trí ngân sách phù hợp nhằm đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương đơn vị; Tiếp tục vận động, kêu gọi và đa dạng hóa các nguồn viện trợ quốc tế, các nhà tài trợ mới. Các dự án viện trợ đang triển khai phải có lộ trình chuyển giao cụ thể đảm bảo tính bền vững khi dự án kết thúc; Đa dạng hóa nguồn kinh phí trong nước, tận dụng tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Chuyển dần nhiệm vụ điều trị người nhiễm HIV/AIDS từ các chương trình dự án sang nhiệm vụ của Quỹ Bảo hiểm y tế….

Các mục tiêu cụ thể quan trọng của Đề án là: Bảo đảm ngân sách nhà nước ở trung ương thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tăng dần qua các năm đến năm 2020; Tăng dần tỷ lệ chi tiêu cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách nhà nước ở địa phương, đơn vị, tiến tới ngân sách nhà nước ở địa phương, đơn vị đảm bảo đươc nhu cầu kinh phí hoạt động phòng, chống HIV tại địa phương, đơn vị; Huy động nguồn viện trợ đạt tỷ lệ đạt tối thiểu 50% tổng chi phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào năm 2015 và 25% vào năm 2020; Bảo đảm 80% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại doanh nghiệp; Bảo đảm 80% số ngươi nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả theo quy định vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020; Tăng nguồn thu từ một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu - chi cho các hoạt động của các dịch vụ này...

Theo Đề án, 2 nhóm giải pháp lớn được đưa ra gồm (1) Nhóm giải pháp về huy động kinh phí như: Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước ở trung ương cho các hoạt động thiết yếu, có hiệu quả; Huy động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. (2) Nhóm giải pháp về quản lý sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí như: hoàn thiện cơ chế điều phối, phân bổ nhằm kiểm soát hiệu quả nguồn kinh phí huy động được; Thực hiện các giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đề án cũng quy định trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Trang Trang