"… Những năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi trở ngại, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra và đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt để tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, chúng ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp; hội nhập, hợp tác quốc tế của Việt Nam ngày càng phát triển và mở rộng; mối quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế rất đa dạng, đặc biệt âm mưu, thủ đoạn, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta ngày càng tinh vi và quyết liệt hơn. Trước tình hình đó, yêu cầu quân đội thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhận rõ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội ta kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội; thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng kinh tế, kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nâng cao hiệu quả phát triển các ngành kinh tế quốc phòng gắn với bảo đảm, nâng cấp cơ sở, vật chất, trang bị, kỹ thuật của quân đội; kết hợp nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện bộ đội với nghiên cứu cải tiến, đổi mới vũ khí trang bị, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu tác chiến mới; phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, bảo đảm cho quân đội nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện kẻ địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ba là, tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho cán bộ, chiến sỹ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nêu cao tính độc lập, tự chủ, ý thức tự lực, tự cường, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống và tiêu cực xã hội ảnh hưởng đến môi trường quân đội; chăm lo củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị địa phương và giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tham gia có hiệu quả các hoạt động xóa đói, giảm nghèo; nâng cao dân trí; đồng thời chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển. Bốn là, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, cùng các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương và toàn dân, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động công tác quốc phòng; có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm khuyến khích, động viên, thu hút toàn dân tích cực đóng góp sức lực, cơ sở vật chất và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…".