QĐND – Thực hiện chủ trương đưa xe tăng và vũ khí, khí tài mới vào huấn luyện từ quý I-2013, Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tập huấn cho cán bộ, nhân viên chuyên môn và bảo đảm kỹ thuật chu đáo để huấn luyện an toàn, đạt kết quả cao.

Nhân viên Xưởng sửa chữa tăng thiết giáp 32 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) sửa chữa xe tăng, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến nay, Binh chủng đã thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình huấn luyện; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, đạt yêu cầu đề ra. Ngành kỹ thuật tổ chức bảo đảm kỹ thuật, đồng bộ, phá niêm đưa xe tăng mới vào huấn luyện đúng quy trình. Bộ đội được tổ chức huấn luyện thực hành khai thác, sử dụng xe tăng mới và các loại vũ khí, khí tài đồng bộ xe tăng, xe thiết giáp, qua kiểm tra đạt kết quả tốt. Công tác củng cố, nâng cấp kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật; bảo đảm vật tư kỹ thuật cho sửa chữa, đồng bộ kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành.

HƯƠNG HỒNG THU