KTĐT - Sáng 11/10, Quận ủy Long Biên đã tiến hành Hội nghị lần thứ 12, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy theo tinh thần Hội nghị TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo báo cáo của Quận ủy Long BIên, đến nay, đã hoàn thành việc xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là Thường trực Quận ủy, Ủy viên Thường vụ, Quận ủy viên đã nghỉ hưu; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chi ủy nơi công tác, chi ủy nơi cư trú đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban TV Quận ủy.

Tổng cộng có 86 đơn vị có văn bản góp ý tập thể và cá nhân Ban TV Quận ủy; 415 ý kiến góp ý cho tập thể; 994 ý kiến góp ý cho cá nhân cho các đồng chí TV Quận ủy. Qua tổng hợp các ý kiến nhận xét, góp ý của các tập thể, cá nhân đối với Ban TV Quận ủy, phần lớn các ý kiến cho rằng, tập thể Ban TV Quận ủy Long Biên luôn đoàn kết, thống nhất cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện mất đoàn kết, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận tín nhiệm.

Trong quá trình lãnh đạo, Ban TV luôn chú trọng phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp, phát huy vai trò, sức mạnh của các đoàn thể quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triên kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhiều năm liền đứng tốp đầu xếp hạng thi đua khối các quận, huyện của TP.