(ATPvietnam.com) - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Kinh doanh Bao bì Lương thực.