Ban QLDA thủy điện Trung Sơn mời thầu gói thầu số 9 thi công phần đường và cầu thuộc Dự án thủy điện Trung Sơn. Nguồn vốn từ vốn WB.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 4/6 đến 19/7/2010. Địa điểm: Ban QLDA thủy điện Trung Sơn, số 710B đường Lạc Long Quân, Hà Nội. P.V