Bộ GTVT vừa ra Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT ban hành quy định về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án (QLDA) trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do bộ làm chủ đầu tư.

Bộ GTVT sẽ giao và ủy quyền nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư cho các Ban QLDA thuộc bộ làm chủ đầu tư theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp QLDA. Bộ GTVT ủy quyền cho các Ban QLDA thực hiện toàn bộ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do bộ làm chủ đầu tư. Các Ban QLDA có nhiều quyền quyết định và phê duyệt hơn là trình. Cụ thể, trừ những công trình đã được bộ quy định cấp thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế 3 bước) tại quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, Bộ trưởng ủy quyền cho TGĐ Ban QLDA tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế tổ chức thi công. Ngoài ra, các Ban QLDA được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện đầu tư. Trong đó, nghiêm cấm việc tự ý thay đổi, bổ sung thầu phụ hoặc điều chuyển khối lượng thi công giữa các nhà thầu liên danh hoặc giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ đã kê khai trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết. Người đứng đầu Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các nội dung được giao. DDDN