Ông Mai Ngọc Cường công tác tại Ban quản lý dự án huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị của ông Cường ký hợp đồng làm quản lý dự án xây dựng trụ sở tại các xã (tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng). Các dự án đều do UBND xã làm chủ đầu tư nên Kho bạc Nhà nước huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã phải ký giải ngân.

Ban QLDA duoc nghiem thu thanh toan thay chu dau tu? - Anh 1

Ảnh minh họa

Ông Cường hỏi, trong điều khoản hợp đồng có nội dung chủ đầu tư đã giao và ủy quyền cho bên Ban quản lý dự án (QLDA) thực hiện các công tác nghiệm thu thanh toán thì có đúng quy định không? Kho bạc Nhà nước huyện yêu cầu như nêu trên có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trả lời như sau:

Hình thức quản lý dự án (đầu tư xây dựng trụ sở xã có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng) được quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều này thì Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

Theo nội dung phản ánh của ông Mai Ngọc Cường, trong điều khoản hợp đồng nói rõ chủ đầu tư (UBND xã) đã giao và ủy quyền cho Ban QLDA xây dựng của huyện thực hiện các công tác nghiệm thu thanh toán. Vì vậy, trường hợp Ban QLDA xây dựng của huyện được thành lập theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BXD và đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 2, Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì việc ủy quyền thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán là phù hợp. Kho bạc Nhà nước huyện Thường Xuân yêu cầu việc ký giải ngân phải do Chủ tịch UBND xã là chưa phù hợp theo quy định.

Theo Baochinhphu.vn