Ban QLDA 46- Bộ Tổng tham mưu mời thầu gói thầu mở mới km158- km161 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông.