Trong hai ngày 16 và 17.4, tại TP.Hải Phòng, Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức kỳ họp thứ V, nhiệm kỳ 2006 - 2010 về Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.