Nhà nước không thể tăng giá cho thuê nhà đối vối người dân, trong khi người dân lại không có tiền mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước.