ND -  Anh thương binh Trần Đức Thái (Yên Định, Thanh Hóa) luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, nêu tấm gương sáng "thương binh tàn nhưng không phế".