(HQ Online)- Theo Quyết định số 169/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vừa được ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ban kiểm soát Công ty VAMC không quá ba thành viên.

Ảnh minh họa. Ảnh internet.

Ban kiểm soát Công ty VAMC gồm Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát.

Theo Quy chế, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành của VAMC, không phải là người có liên quan của người quản lý, người điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về chuyên môn, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát có kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán… Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là ba năm.

An Tư