Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo đó, đối với ngành Giáo dục, trên cơ sở định mức quy định tại điểm này, nếu tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập (không kể lương và có tính chất lương) nhỏ hơn 18% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục, sẽ được bổ sung để đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa 82%, chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tối thiểu 18% (chưa kể nguồn thu học phí).

Ban hanh Nghi quyet chi ngan sach Nha nuoc nam 2017 - Anh 1

Nghị quyết về phân bổ NSNN năm 2017 của UBTVQH sẽ giúp Hà Nội phát triển hạ tầng hơn nữa.

Tỷ lệ này chỉ áp dụng đối với năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; từng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đối với mức phân bổ chi hoạt động kinh tế: Đối với các đô thị đặc biệt (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) được phân bổ tăng thêm 70% theo định mức xác định để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về giao thông đô thị.

Phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đơn vị hành chính đô thị theo mức 76.500 triệu đồng/quận, đô thị loại I (thuộc tỉnh)/năm; 46.500 triệu đồng/đô thị loại II/năm; 12.750 triệu đồng/đô thị loại III/năm; 8.500 triệu đồng/đô thị loại IV/năm; 5.000 triệu đồng/đô thị loại V.

Về mức phân bổ chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương, đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 70%; các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) được phân bổ thêm 45%; các tỉnh có đóng góp về ngân sách Trung ương từ 40% trở lên được phân bổ thêm 40%; các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương từ 15% đến dưới 40% được phân bổ thêm 35%; các tỉnh có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương còn lại được phân bổ thêm 30%.

Hà Lê