Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 3394/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2016 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ban hanh Ke hoach thi dua “Nganh GTVT chung suc xay dung nong thon moi” - Anh 1

Theo đó, Bộ yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua trong từng năm của giai đoạn 2016 - 2020 phải gắn với kết quả triến khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngành Giao thông vận tải; Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị; Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn.

Nội dung phong trào thi đua bao gồm: Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua góp phần cùng với cả nước phấn đấu thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg; ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu, nội dung theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ đến các xã, thôn.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích trong việc thực hiện xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành đãng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung vào một số vấn đề như tạo cơ chế, chính sách về quản lý nhà nước về giao thông nông thôn, tạo nguồn vốn phát triển giao thông nông thôn, ứng dụng vê khoa học công nghệ, tập huấn cho nhân lực quản lý giao thông nông thôn, công tác bảo trì giao thông nông thôn, công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác, bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác các công trình giao thông nông thôn, đa dạng hóa các hỉnh thức xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển giao thông nông thôn.

- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng, quản lý giao thông nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Về tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020, chia thành các giai đoạn: Năm 2016 - 2017, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động triển khai phong trào trong phạm vi, lĩnh vực, đối tượng phụ trách. Hoàn thành việc phát động và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ trước ngày 20/02/2017. Đánh giá việc chỉ đạo điểm, nhân rộng phong trào trước ngày 31/12/2017; Năm 2018, triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết ở cấp cơ sở và cấp Bộ; Từ 2019 - 2020, đánh giá tổng kết phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và ở cấp Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo mt.gov.vn