Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ban hanh ke hoach phan cap quan ly KH&CN - Anh 1

Ảnh minh họa.

Các nội dung được phân cấp gồm: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN; quản lý hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhiệm vụ KH&CN; quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ; cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; phát triển thị trường KH&CN; giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; quản lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (về sở hữu công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, giám định sở hữu công nghiệp và nhiệm vụ quản lý chung về sở hữu trí tuệ), về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, về thanh tra trong lĩnh vực KH&CN.

Bích Ngọc