Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về "Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Ban hanh 19 tieu chi xay dung nong thon moi - Anh 1

Theo đó, Bộ tiêu chí về nông thôn mới vẫn bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa - xã hội - môi trường; hệ thống chính trị.

Với mỗi tiêu chí, Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2016 và thay thế các quyết định có cùng nội dung ban hành trước đây.

Minh Phú