“Năm 2010, hệ thống dân vận từ thành phố tới cơ sở đã được củng cố, phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đáng chú ý, các cuộc vận động, các phong trào "dân vận khéo", năm "dân vận chính quyền" đã được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tích cực hưởng ứng”.

Đó là khẳng định của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2010 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, diễn ra ngày 10/1. Các đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự. Cũng trong năm 2010, Ban Dân vận Thành ủy hà Nội đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đem lại hiệu quả cao hơn trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; công tác tôn giáo, công tác dân tộc được quan tâm chỉ đạo, không có những vấn đề phức tạp lớn xảy ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội.... Bên cạnh những thành tích đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng làm dự án ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, thiếu minh bạch, công khai nên đã xảy ra vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân. Việc khiếu kiện trong lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện chính sách đền bù vẫn diễn ra phức tạp ở một số nơi. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận nên nhận thức, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận còn gặp khó khăn... Phát huy những kết quả đạt được, hạn chế những yếu kém còn tồn tại, năm 2011, Ban Dân vận Thành ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ của năm 2011, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội đảng các cấp vào đời sống; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo" với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” và các phong trào thi đua khác; tiếp tục thực hiện phong trào “Năm dân vận chính quyền”; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố... Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận năm 2010./.