Chiều 15/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đã tổ chức cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổng kết và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 từ cơ sở, tiến tới tổng kết toàn quốc.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 138/CP của Chính phủ; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138/CP đồng chủ trì cuộc họp. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cùng các đại biểu dự cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đề nghị: Thời gian tới, cần đôn đốc các địa phương hoàn thành tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chương trình nêu trên, đúng thời gian, tiến độ để hoàn thành báo cáo ở cấp Trung ương, cần coi trọng chất lượng của báo cáo. Chuẩn bị báo cáo cần nêu rõ diễn biến của tội phạm trong 12 năm qua; xã hội hóa trong công tác phòng, chống tội phạm; cần đặt ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chương trình nêu trên có hiệu quả trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của đất nước. Cần coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở các tổng kết, đề nghị khen thưởng của các địa phương, cần thẩm định để khen đúng, kịp thời, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên sự tham gia của các tầng lớp xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…