Ngoại tình đang như một căn bệnh thời đại dễ lây mà khó chữa.