Phải đến năm 1977, những thái độ nghi ngại đầu tiên của người Mỹ đối với các máy bay của châu Âu mới bắt đầu được xóa bỏ.