Ban đầu nguồn vốn của quỹ là 500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, các năm tiếp theo trích 30% từ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sáng 24/10, UBND tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh.

Trước mắt, nguồn vốn của quỹ phát triển đất có 500 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cấp 2010, các năm tiếp tiếp theo trích 30% nguồn tiền sử dụng đất, thuê đất, thu từ đấu giá quyến sử dụng đất trên địa bàn.

Khi hoạt động, Quỹ sẽ ứng vốn và chi hỗ trợ theo quy định, đáp ứng một phần nhu cầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đào tạo và chuyển đổi nghề, tạo và phát triển quỹ đất.

Từ 2003 đến nay, Bắc Ninh hình thành nhiều khu công nghiệp, đô thị mới. Để phục vụ các dự án này, tỉnh đã thu hồi gần 8.000 ha, bồi thường cho hàng chục nghìn hộ dân. Tuy nhiên, nhu cầu vốn bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, các công trình hạ tầng địa phương ngày càng tăng. Việc thành lập quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh là yêu cầu cấp thiết.

Nguồn Bắc Ninh portal