Ngày 9/6, tại thành phố Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt. Đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Túy nhấn mạnh: Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và nhân dân ta nhằm tổng kết sâu sắc những vấn đề về lý luận và thực tiễn; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Vì vậy, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, trọng tâm của năm 2011, học tập để nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý chí và thống nhất hành động, cán bộ đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, tự trang bị cho mình những nhận thức, những hiểu biết để phản ứng kịp thời, mau lẹ, có hiệu quả trước những luồng tư tưởng, quan điểm sai trái. Đồng chí đề nghị: mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu sâu các chuyên đề để thu được những kết quả thiết thực trong đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, quan trọng nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XI để giải quyết những vấn đề do thực tế cuộc sống đặt ra. Chú trọng thảo luận, liên hệ với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đơn vị, trong đó có tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011... Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (9-10/6/2011), các đại biểu sẽ nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo Kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, viết thu hoạch cá nhân; thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.