Theo đó, hồ sơ của nhà trường gồm: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Kế hoạch thực hiện chuyên môn năm học; Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; Học bạ của học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật; Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường; Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên; Sổ khen thưởng, kỉ luật; Sổ quản lí tài sản, tài chính; Sổ quản lí các văn bản, công văn.

Bac Giang: Quy dinh ho so, so sach chuyen mon trong truong tieu hoc - Anh 1

Hồ sơ của tổ chuyên môn gồm: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tổ chuyên môn năm học; Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.

Hồ sơ cá nhân của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng gồm: Giáo án (kế hoạch dạy học); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ.

Hồ sơ của giáo viên gồm: Giáo án (kế hoạch dạy học); Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp); Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội); Kế hoạch cá nhân (đối với giáo viên không chủ nhiệm lớp).

Sở GD&ĐT yêu cầu hệ thống sổ sách của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên cần xây dựng trên nguyên tắc tích hợp nhiều nội dung, ngắn gọn, xúc tích, đảm bảo cho công tác quản lý, phát triển chuyên môn cho giáo viên và giáo dục học sinh.

Việc xây dựng hệ thống sổ sách tránh quy định nhiều về số lượng, trình bày dài dòng, nặng về hình thức, mẫu mã không cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ sổ sách, các cấp quản lý không nặng về đánh giá mà tăng cường công tác giám sát, tư vấn và hỗ trợ.

Những nội dung chuyên môn mới phát sinh mà yêu cầu phải xây dựng kế hoạch thực hiện, hiệu trưởng chủ động bổ sung vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.