Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính trong công văn gửi UBND tp Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 26/9/2013 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tp Hà Nội vừa qua.

Đề nghị chỉ huy động vốn với mức dư nợ 100%

Về huy động vốn theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề nghị nâng mức dư nợ nguồn vốn huy động tối đa 150% tổng vốn đầu tư XDCB trong nước của thành phố, và phương thức huy động trực tiếp từ nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại nêu tại văn bản số 6859/UBND-KT ngày 18/9/2013 của UBNDTP Hà Nội, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lơìTP Hà Nội theo hướng:

Đề nghị thành phố trước mắt thực hiện huy động vốn đầu tư với mức dư nợ 100% bằng hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật NSNN, trong đó có nội dung sửa đổi về mức dư nợ huy động các nguồn vốn.

UBNDTP. Hà Nội kiến nghị, giảm tiền thuê đất cho sản xuất xuất kinh doanh. Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, theo đó giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có mức nộp tiền thuê đất tăng quá 2 lần so với mức nộp năm 2010.

Đồng thời, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong 2 năm này đối với tổ chức, gia đình, cá nhân phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành trong thời gian tới.

Tiền thu từ CPH phải nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN

UBNDTP. Hà Nội kiến nghị thành lập cơ quan thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại DN. Trong khi chờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN" và Đề án "Tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước đối với mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DNNN", Bộ Tài chính đề nghị, UBNDTP. Hà Nội tiếp tục thực hiện vai trò chủ sở hữu nhà nước thuộc thành phố quản lý theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

"Việc nâng cao năng lực đối với Chi cục Tài chính DN Hà Nội sẽ giúp cho UBND thành phố thực hiện tốt hơn vai trò chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại DN và thuộc thẩm quyền của UBNDTP. Hà Nội", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đối với tiền thu về cổ phần hóa (CPH) DNNN hiện nay, Bộ Tài chính nêu rõ, căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiền thu về CPH các DN độc lập hoặc CPH toàn bộ tập đoàn, tổng công ty, thì công ty mẹ phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN.

Vấn đề này đang áp dụng chung trong cả nước. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị, UBNDTP. Hà Nội thực hiện theo quy định hiện hành.

Cũng theo Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đã có công văn về việc bổ sung vốn điều lệ cho DN 100% vốn nhà nước và công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc để lại nguồn thu từ CPH doanh nghiệp để cấp vốn điều lệ cho Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước.

Theo đó, việc bổ sung vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/1/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, chỉ được thực hiện sau khi có cơ chế tài chính đối với hoạt động của Quỹ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án bổ sung vốn cho Quỹ các địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với việc bổ sung vốn điều lệ cho các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Tài chính yêu cầu UBNDTP. Hà Nội chỉ đạo DN xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ gắn với đề án tái cơ cấu DN, phù hợp với quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định theo quy định tại quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Theo Thời báo Tài chính