- Ngày 15/8/1963, báo “Nhân Dân” đăng bài “Kinh nghiệm “3 xây, 3 chống” của Bác dưới bút danh “Chiến Sĩ”. Bài báo viết: “... Muốn xây dựng một lâu đài mới thì phải phá cái lều cũ ọp ẹp đi. Muốn xây dựng những tiến bộ mới trong nền kinh tế ta thì phải chống những cái cũ kỹ và lạc hậu”.

“Ba xây-Ba chống” là một cuộc vận động chính trị sâu rộng ở miền Bắc trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng kinh tế 5 năm lần thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội Ba. Đây cũng là lúc bộ máy kinh tế vận hành đã bộc lộ những hạn chế trong công tác quản lý gắn với mô hình ưu tiên là quá trình tập thể hóa các tổ chức kinh tế và quản lý xã hội. Mục tiêu trực tiếp được bài báo xác định: “Ra sức tự lực cánh sinh để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ để nâng cao đời sống của nhân dân, Cuộc vận động “Ba xây-Ba chống” sẽ giúp chúng ta thuận lợi tiến đến mục đích tốt đẹp đó” và cụ thể hóa bằng những nội dung của cuộc vận động. Ba chống là: “Chống lãng phí sức người, chống lãng phí thời gian, chống lãng phí máy móc”. Sau khi đưa ra những số liệu về tình trạng lãng phí trên ba lĩnh vực này ở một số nhà máy, bài báo đưa ra kết quả cuộc vận động “ba xây” ở Nhà máy Xe lửa Gia Lâm để chứng minh rằng chỉ cần biết xây dựng lại những phương cách khắc phục sự lãng phí (ví như xây dựng lại cách phát lương, xây dựng tinh thần quý trọng của công, tinh thần trách nhiệm của người lao động và nhà quản lý...thì đã tạo ra những hiệu quả rất rõ ràng. Bài báo tổng kết: “Bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó khăn. Phải biết gỡ cái nút khó chính thì những khó khăn khác sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Kinh nghiệm cho biết rằng: Cuộc vận động này phải lãnh đạo thật chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc phải thường xuyên. Cán bô phụ trách phải xung phong gương mẫu...phải thật sự dân chủ...Và “Ba xây-Ba chống” sẽ thành công”. Một phong trào thực hiện cách đây ngót nửa thế kỷ và cũng chỉ triển khai được không lâu thì chiến tranh phá hoại (1964) đã ập đến, nhưng nhắc lại cũng đáng để suy ngẫm về quan điểm tư duy kinh tế một thời. X&N