Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: Những năm qua, UBMTTQ các cấp tại tỉnh BR-VT đã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng các ngành chức năng, tổ chức 8.044 buổi tuyên truyền phổ biến, vận động thực hiện đề án 02-212 về chấp hành pháp luật, đặc biệt là phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy, AIDS cho hơn 450.884 lượt người tham dự ở các khu dân cư; phát hành 67.460 tài liệu tuyên truyền.

Các khu phố, thôn ấp trên địa bàn tỉnh đã gắn việc tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến tháng 6-2011, toàn tỉnh có 490/ 552 khu dân cư đăng ký và thực hiện có hiệu quả khu dân cư không có người nghiện ma túy, không có tội phạm mới phát sinh. 531 khu dân cư không có tệ nạn mại dâm. 530 khu dân cư đã xây dựng hương ước, quy ước, 100% khu dân cư triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những kết quả trên là tiền đề để tỉnh xây dựng 462 khu phố, thôn, ấp; 24 xã, phường, thị trấn; 2 huyện, thị đạt chuẩn văn hóa. Vũ Hoàng