Tại thành phố Vũng Tàu tỉ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm trên các tuyến quốc lộ đạt 90%...Chi tiết...