Nằm trong địa phận Vườn di sản ASEAN, Hồ Ba Bể là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất, đồng thời là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ.