Công ty cổ phần Chứng Khoán Âu Việt vừa ký hợp đồng nhận ủy thác quản lý sổ cổ đông với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK). Theo như thỏa thuận đã đạt được, AVSC sẽ cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông, cổ phần trọn gói bao gồm đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, chuyển đổi mệnh giá khi cổ đông đăng ký lưu ký, quản lý sổ cổ đông và là trung gian xác nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông đối với cổ phiếu Saigonbank.