Thông tin đã được đại diện Asus tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với trang web nổi tiếng Bloomberg vừa qua.