Các bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN ngày 6/12 kêu gọi các nước trong khu vực xây dựng một xã hội toàn diện vì người tàn tật dựa trên quyền bình đẳng con người và không có rào cản ngăn cách.