(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã APS - HNX) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm, doanh thu của APS đạt 11,55 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn (5 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt khoảng 4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty đạt hơn 4,8 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý 1 năm nay cao hơn quý 1/2011 (lợi nhuận đạt 1,6 tỷ đồng) do được hưởng cổ tức từ Công ty Cổ phần Điện lực Hà Nội.

Doanh thu quý 1 năm 2011 lớn gấp đôi doanh thu quý 1/2012 nhưng chi phí lãi vay phải trả quý 1 năm ngoái lớn hơn chi phí lãi vay trả quý 1 năm nay. Do đó, lợi nhuận quý 1 năm nay tăng hơn 10% so với quý 1/2011.