Unicode Consortium (tổ chức quản lý việc phát triển của bộ mã Unicode) vừa đồng ý với yêu cầu của Apple về việc không sử dụng biểu tượng cảm xúc 'súng trường' do quan ngại những nhạy cảm.