Công văn số 3108/TCT-CS ngày 06-8-2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09-4-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10-12-2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23-7-2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu… - Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ”. Căn cứ điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn 4 điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu: “Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa; chứng từ thanh toán qua ngân hàng; tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ”. Theo các hướng dẫn trên, Công ty bán hàng hóa cho Doanh nghiệp chế xuất, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì Công ty phải đảm bảo các điều kiện theo quy định trên.