Ngày 12/10/2016, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% thuộc dự án xây dựng mới Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Ap dung don gia tai du an Benh vien nhiet doi Trung uong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2630/BXD-KTXD ngày 23/11/2016 trả lời như sau:

1.Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2.Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh”.

Như vậy, các bên phải căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã ký kết để xác định đơn giá cho phần khối lượng phát sinh trên 20% (các khối lượng công tác lớn hơn 120% so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) cho phù hợp.

Đoan Trang