(HNM) - Từ ngày 24-12-2013, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu.

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký duyệt.

Ngoài điểm mới nêu trên, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu, mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo các quy định trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương theo quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.