Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) cho biết, năm 2008, Anh sẽ viện trợ không hoàn lại 100 triệu USD cho Việt Nam để hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và chống tham nhũng.