Trong những năm qua, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở An Giang được kết hợp chặt chẽ với công tác điều động, bố trí cán bộ trên tinh thần nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã yêu cầu các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về việc luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đối tượng áp dụng là cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, cán bộ không giữ chức vụ ở 21 lĩnh vực công tác theo danh mục của Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị bên cạnh việc triển khai, quán triệt sâu sắc các văn bản có liên quan của Trung ương trong nội bộ; cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, kiểm điểm, đánh giá cán bộ hàng năm. Trên cơ sở đó, xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, đề ra kế hoạch luân chuyển, điều chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong danh mục ngành, nghề phải chuyển đổi theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ và nhân dân, kết hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức trong thời gian qua về phẩm chất, năng lực trình độ, phong cách, thái độ phục vụ nhân dân, để xem xét từng trường hợp cụ thể theo quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã xác định, sẽ thực hiện thường xuyên và nề nếp việc thay đổi vị trí công tác của cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ công tác tại một vị trí lâu năm (từ 5 năm trở lên) ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra quan liêu, tiêu cực và những cán bộ có nhiều dư luận, phản ánh không tốt. Việc chuyển đổi được thực hiện bằng hình thức luân chuyển, điều động, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bàn giao công việc từ 1 đến 5 ngày. Gắn với tổng kết năm, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung nêu trên; xem đây là một tiêu chí đánh giá tổ chức đảng và cá nhân cán bộ chủ chốt đơn vị, địa phương. Từ đó, báo cáo cấp trên việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo thẩm quyền quản lý được phân cấp. Để làm tốt các nội dung trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xác định yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đảm bảo đoàn kết, thống nhất trên cơ sở quy hoạch cán bộ, kế hoạch luân chuyển, điều chuyển, sắp xếp tổ chức - cán bộ được tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cấp quản lý thống nhất; đảm bảo tính công khai, dân chủ và đặc biệt là không được lợi dụng vấn đề này để trù dập cán bộ.